Warunki gwarancji pieców i maszyn

 1. Sprzedający: Peters & Nurkowski Sp. z o.o. Sp.k. udziela 12-miesięcznej gwarancji licząc od daty faktury lub 13-miesięcznej gwarancji licząc od daty dostawy, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. W okresie obowiązywania gwarancji zapewnia się bezpłatną naprawę urządzenia w przypadku wystąpienia wad fabrycznych (wadliwa konstrukcja, montaż, materiały).

 2. Zgłoszeń awarii należy dokonywać pod niżej wymienionymi numerami telefonu.

 3. Serwisant sporządza protokół z przeglądu lub naprawy urządzenia oraz kwalifikuje interwencję jako wchodzącą w zakres gwarancji lub wyłączoną z niej. Uszkodzone części zamienne należy wydać serwisowi technicznemu w celu przesłania ich do reklamacji odpowiednio dla maszyn w fabryce gdzie nastąpi weryfikacja interwencji serwisu przez uznanie lub odrzucenie reklamacji.

 4. Gwarancja na urządzenie obowiązuje, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • instalacje zasilające urządzenie w energię i media została wykonana przez zakład koncesjonowany (pisemne oświadczenie Kupującego/Odbiorcy)

  • urządzenie używane jest zgodnie z jego przeznaczeniem w normalnych warunkach eksploatacyjnych

  • przestrzegana jest instrukcja obsługi, codziennego czyszczenia i konserwacji - dostarczona wraz z urządzeniem, ciągi kominowe, ciśnienie gazu, napięcie elektryczne, ciśnienie wody na przyłączach odpowiadają warunkom technicznym podanym w instrukcji instalacji i obsługi,

  • nie eksploatuje się urządzenia niesprawnego technicznie a przeglądy, regulacje, naprawy oraz inne czynności serwisowe dokonywane są przez autoryzowany serwis techniczny

  • nie dokonuje się bez pisemnej zgody Peters & Nurkowski Sp. z o.o. jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, przeróbek oraz nie stosuje się nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów

 5. Gwarancją nie są objęte: szyby szklane i plastikowe, części szklane, gumowe i silikonowe, żarówki, bezpieczniki, uszczelki itp.

 6. Wszelkie uszkodzenia i wady powstałe wskutek niewłaściwej obsługi i konserwacji lub jej zaniechania oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Dostawcę mogą być usunięte wyłącznie odpłatnie.

 7.  Roszczenia odszkodowawcze dotyczące strat powstałych w związku z awarią oraz utraconych korzyści zostają wyłączone.

 8. Z tytułu przyznanej gwarancji rękojmia jest wyłączona.

 9. Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi urządzenia i przepisów BHP.

 10. Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy kierować pod następujące numery telefonów:

  • w czasie urzędowania biura: 61 833 54 1861 833 94 73,

  • oraz poza godzinami urzędowania pod numerem dyżurny serwis: 692 21 98 27

 

Do góry